Tërmet në Polici/ “Asnjë punonjës burgu nuk do lejohet më që të ketë…”. Ministria merr vendimin e Prerë, Ja rregullorja e re

0
1147


Ministria e Drejtësisë ka publikuar vendimin sipas së cilit asnjë punonjës i policisë së burgjeve nuk do t’i lejohet të jetë pjesë e partive politike apo të ketë kontakte me familjet e të burgosurve. Gjithashtu ndalohet rreptësisht që një punonjës i policisë së burgjeve të ketë kontakte me persona të inkriminuar.

URDHËR

Nr. 519, datë 8.9.2021. PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË DISIPLINËS PËR POLICINË E BURGJEVE

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 7, pika 2, të ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 45, pika 5, dhe nenit 49, pika 2, të ligjit nr. 80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”, URDHËROJ:

Miratimin e Rregullores së Disiplinës për Policinë e Burgjeve, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri dhe pjesë përbërëse e tij. 2.Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, si dhe Komisioni i Apelimit të Masave Disiplinore për ndjekjen dhe zbatimin e tij. 3. Urdhri nr. 3146, datë 16.4.2009, “Për përbërjen dhe funksionimin e Komisionit të Apelimit të Masave Disiplinore”, i ndryshuar, shfuqizohet. 4. Ngarkohet Sektori i Arkiv-Protokollit përmarrjen e masave për njoftimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren

Zyrtare. MINISTËR I DREJTËSISË Etilda Gjonaj (Saliu).

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here